Ruszył IV Grand Prix o Puchar BeskidCard SEZON 2015/2016
powrót

 IV Grand Prix o Puchar BeskidCard

SEZON 2015/2016

 

REGULAMIN

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Grand Prix to cykl ośmiu edycji zawodów rozgrywanych na 8 stacjach narciarskich należących do wspólnej karty Beskid Card. W każdej edycji zawodnicy zdobywają punkty do klasyfikacji generalnej. Zwycięża zawodnik, który zdobędzie największą liczbę punktów. Zawody Grand Prix mają charakter otwarty i startować w nich mają prawo wszyscy niezależnie od umiejętności i miejsca zamieszkania. Minimalny wiek pozwalający na start
w zawodach to 13 lat.

 

ORGANIZATOR ZAWODÓW

Organizatorem jest Małopolski Operator Integracji Turystycznej Sp. z o.o.
33-335 Nawojowa, Nawojowa 597 oraz stacje narciarskie, na których odbywają się zawody.

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 

Zawody odbędą się w następujących terminach:

 

 • I edycja - 17.01.2016 – SN Ryterski Raj w Rytrze

 • II edycja - 14.02.2016 – SN Podstolice Ski k/Wieliczki

 • III edycja - 20.02.2016 – SN Myślenice Ski w Myślenicach

 • IV edycja - 21.02.2016 – SN Kompleks Beskid w Spytkowicach

 • V edycja - 27.02.2016 – SN Słotwiny Arena w Krynicy Zdrój

 • VI edycja - 13.03.2016 – SN Lubomierz Ski w Lubomierzu

 • VII edycja – 19.03.2016 – SN Limanowa Ski w Limanowej

 • VIII edycja – 20.03.2016 – SN Śnieżnica w Kasinie Wielkiej

 

ZGŁOSZENIA I UDZIAŁ W ZAWODACH

 

 1. Aby dokonać zgłoszenia osoba startująca lub jego prawny opiekun (w przypadku osób niepełnoletnich) zobowiązany jest zarejestrować się do zawodów na każdą edycję,
  w której chce wziąć udział. Aby zapisać się do Grand Prix należy wypełnić kartę zgłoszenia i zapisać się w biurze zawodów w dniu odbywania się edycji najpóźniej na godzinę przed startem oraz dokonać opłaty startowej. Kartę zgłoszenia można również przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@moit.pl najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed organizowanymi zawodami.

 2. Karty Zgłoszenia dostępne są na stronie www.beskidcard.pl.

 3. Zawodnicy mają prawo startu jednocześnie w kategorii: narty i snowboard. Wówczas jednak dokonują podwójnych opłat startowych.

 4. Opłata startowa za udział w jednej edycji Grand Prix (w jednej kategorii) wynosi:
  20,- PLN.
  Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa
  w zawodach, zapoznaniem się i akceptacją zapisów regulaminu zawodów.

 5. Stacja Narciarska – organizator zawodów może zrezygnować z opłaty startowej. Wtedy podpis na formularzu zgłoszeniowym jest równoznaczny z potwierdzeniem uczestnictwa w zawodach, zapoznaniem się i akceptacją zapisów regulaminu zawodów.

 6. Paragon fiskalny jest dowodem dokonania opłaty startowej i tylko po jego okazaniu zostanie wydany numer startowy. W przypadku rezygnacji przez organizatora – stację narciarską z opłaty startowej, numer startowy zostanie wydany tylko na podstawie formularza zgłoszeniowego.

 

KATEGORIE INDYWIDUALNE ZAWODNIKÓW

 1. Zawody rozegrane zostaną w niżej podanych kategoriach wiekowych
  z uwzgl
  ędnieniem podziału na płe

 2. .

 3. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia
  w chwili rozpocz
  ęcia cyklu Grand Prix (w trakcie zawodów nie ma możliwości zmiany kategorii wiekowej).

 

NARTY:

 1. N 13-15 – kategoria wiekowa 13 - 15 lat (rocznik 2003 - 2001)

 2. N 16-19 – kategoria wiekowa 16 - 19 lat (rocznik 2000 - 1997)

 3. N 20-45 – kategoria wiekowa 20 - 45 lat (rocznik 1996 – 1971)

 4. N 46 -- kategoria wiekowa 46 lat i więcej(roczniki od 1970)

 

 

SNOWBOARD:

 1. S 13-15 – kategoria wiekowa 13 - 15 lat (rocznik 2003 - 2001)

 2. S 16 – kategoria wiekowa 16 lat i więcej (rocznik 2000)

 

 

SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW

 

 1. Zawody będą się odbywały na stacjach narciarskich należących do BeskidCard.

 2. W zawodach startują zawodnicy, którzy spełnili warunki zawarte w niniejszym regulaminie oraz na godzinę przed zawodami zgłosili się w biurze zawodów i odebrali numer startowy.

 1. Numery startowe wydawane będą tylko i wyłącznie po okazaniu paragonu fiskalnego otrzymanego w biurze zawodów. W przypadku gdy organizator zrezygnuje z opłaty startowej, numery startowe będą wydawane tylko na podstawie podpisanych formularzy zgłoszeniowych.

 1. O kolejności startu (w poszczególnych kategoriach wiekowych) w zawodach decyduje organizator.

 2. Każdy zawodnik może oddać dwa przejazdy. Do klasyfikacji wliczany jest lepszy czas przejazdu.

 

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA ZAWODÓW

 1. O miejscu zawodnika w każdej edycji zawodów decyduje uzyskany czas.

 2. Klasyfikacja końcowa jest sumą punktów zdobytych przez zawodnika w każdej
  z 8 edycji
  zawodów Grand Prix.

 3. Do Klasyfikacji Generalnej Grand Prix o Puchar BeskidCard 2016 będą wliczane punkty zdobyte w 8 startach. Aby zostać sklasyfikowanym w całym Grand Prix należy wziąć udział w minimum 6 (sześciu) z 8 (ośmiu) zawodów organizowanych w cyklu.

 4. Miejsca zawodników w edycji punktowane są do klasyfikacji końcowej w następujący

sposób:

 • I miejsce 30 pkt.

 • II miejsce 27 pkt.

 • III miejsce 25 pkt.

 • IV miejsce 24 pkt.

 • V miejsce 23 pkt.

 • VI miejsce 22 pkt.

 • VII miejsce 21 pkt.

 • VIII miejsce 20 pkt.

 • IX miejsce 19 pkt.

 • X miejsce 18 pkt.

 • XI miejsce 17 pkt.

 • XII miejsce 16 pkt.

 • XIII miejsce 15 pkt.

 • XIV miejsce 14 pkt.

 • XV miejsce 13 pkt.

 • XVI miejsce 12 pkt.

 • XVII miejsce 11 pkt.

 • XVIII miejsce 10 pkt.

 • XIX miejsce 9 pkt

 • XX miejsce 8 pkt.

 • XXI miejsce i dalsze 7 pkt.

 

 1. W przypadku kiedy zawodnicy uzyskają taką samą liczbę punktów w klasyfikacji końcowej, to o miejscu w klasyfikacji Zawodów Grand Prix decyduje liczba zdobytych wyższych miejsc w poszczególnych edycjach. W przypadku gdy i te są identyczne o zajętym miejscu decyduje suma czasów wszystkich edycji zainteresowanych zawodników.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Wyniki każdych zawodów z cyklu Grand Prix ogłoszone zostaną bezpośrednio po ukończeniu zawodów. Na bieżąco prowadzona będzie klasyfikacja generalna.

 2. Klasyfikacja końcowa ogłoszona zostanie po rozegraniu VIII edycji zawodów
  IV Grand Prix o Puchar BeskidCard.

 

NAGRODY

 

 1. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

 2. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone każdorazowo po zakończonej edycji trzem najlepszym zawodnikom w każdej kategorii wiekowej. Warunkiem odebrania nagrody jest osobista obecność podczas ceremonii zakończenia poszczególnych zawodów.

 3. Nagrody i trofea nie odebrane osobiście w dniu dekoracji przepadają i nie będzie możliwości ich późniejszego odbioru.

 4. Ceremonia zakończenia Zawodów IV Grand Prix o Puchar BeskidCard odbędzie się w dniu rozgrywania ostatniej imprezy cyklu. Trzech najlepszych zawodników
  w ka
  żdej kategorii wiekowej otrzyma pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe – karnety narciarskie: za I miejsce karnet BeskidCard 10-dniowy, II miejsce karnet BeskidCard 7-dniowy, III miejsce karnet BeskidCard 5 –dniowy. Karnety do wykorzystania w sezonie narciarskim 2016/2017

UWAGI KOŃCOWE

 1. Komisja sędziowska zawodów podejmuje ostateczne decyzje w sprawach:

 • interpretacji regulaminu,

 • innych, nie objętych niniejszym regulaminem spraw.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych na trasie i terenie zawodów, za zniszczenie, uszkodzenie czy zgubienie sprzętu narciarskiego lub snowboardowego i rzeczy osobiste.

 2. Na czas trwania zawodów Organizator zapewnia pomoc medyczną.

 3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

 4. Uczestnicy startują na własna odpowiedzialność.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany bez podania przyczyny warunków niniejszego Regulaminu poprzez udostępnienie ich na stronie www.beskidcard.pl
  w terminie co najmniej 24 godzin przed zawodami.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie zawodów bądź inne sytuacje uniemożliwiające przeprowadzenie zawodów.

 8. Zawodnikom nie przysługuje prawo do składania protestów.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Grand Prix o Puchar BeskidCard 2015 / 2016

 

Imię i Nazwisko…......................................................................................

Data urodzenia …......................................................................................

Adres e-mail …..........................................................................................

Numer telefonu …......................................................................................

 

Wybór edycji :

 

STACJA NARCIARSKA

DATA

WYBÓR (proszę zaznaczyć X)

RYTRO

17.01.2016

 

PODSTOLICE

14.02.2016

 

MYŚLENICE

20.02.2016

 

SPYTKOWICE

21.02.2016

 

KRYNICA

27.02.2016

 

LUBOMIERZ

13.03.2016

 

LIMANOWA

19.03.2016

 

KASINA WIELKA

20.03.2016

 

 

Wybór konkurencji oraz grupy wiekowej (proszę zakreślić odpowiednią kategorię)

 

NARTY:

 1. N 13-15 – kategoria wiekowa 13 - 15 lat (rocznik 2003 - 2001)

 2. N 16-19 – kategoria wiekowa 16 - 19 lat (rocznik 2000 - 1997)

 3. N 20-45 – kategoria wiekowa 20 - 45 lat (rocznik 1996 – 1971)

 4. N 46 -- kategoria wiekowa 46 lat i więcej (roczniki od 1970)

 

SNOWBOARD:

 1. S 13-15 – kategoria wiekowa 13 - 15 lat (rocznik 2003 - 2001)

 2. S 16 – kategoria wiekowa 16 lat i więcej (roczniki od 2000)

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się, akceptuję regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora zawodów: Małopolskiego Operatora Integracji Turystycznej Sp. z o.o. w Nawojowej oraz na otrzymywanie informacji handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / tekst jednolity Dz. U. Z 2002r Nr 101, poz.926 z póz. zm.

 

.......................... ….............................

Data Podpis

 

 

OŚWIADCZENIE

Rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w

 IV Grand Prix o Puchar BeskidCard 2015 / 2016

- zawodach w narciarstwie alpejskim i snowboardzie.

Zaświadczam o pozytywnym stanie zdrowia niepełnoletniego uczestnika zawodów Grand Prix o Puchar BeskidCard, biorę za niego pełną odpowiedzialność i wyrażam zgodę na jego udział w zawodach.

 

UCZESTNIK ZAWODÓW

 

DATA I MIEJSCOWOŚĆ

 

NUMER STARTOWY UCZESTNIKA

 

 

 

 

 

 

...…………………………………….

Data i Czytelny podpis Rodzica lub

Opiekuna Prawnego

 

 

 


27/01/2016

Sprawdź warunki na stoku

Dostepność wyciągów:
 • Mały: NIE Średni: NIE Duży NIE
 • Warunki narciarskie: -----
 • Pokrywa śniegu: ---- cm

Prowadzimy naukę jazdy

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek ----

Sobota-Niedziela Sobota: ---- ; Niedziela: ----

Poznaj naszych partnerów